Fokusim tek njeriu si qenie parësore

 • İnsan eşsiz ve en mükemmeldir. Yaratılanlar ve yaşanılanların tümü insana/insanın yolculuğuna dairdir.
 • Herşey insan içindir. İnsanın, huzuru, mutluluğu, refahı yakalayabilmesi içindir.
 • Tüm dokunuşlar/eylemler/planlamalar sistem, devlet, kurum, gruplar için değil sadece ve sadece insanın kemale erebilmesi içindir.
 • Bu nedenlerden ötürü düşünülen/planlanan/eyleme dökülen her iş insana dair ise ancak değerlidir.
 • Irk, din, mezhep, cinsiyet, dil, siyasi duruşlar insana hizmette/ulaşmada engel olmamalıdır.
 • Aynı şekilde insana ulaşmak için ortadan kaldırılması gereken tüm engeller kaldırılmalı, kullanılması gereken her türlü araç kullanılmalıdır.

Fokusim lokal

 • Her insan mekan ve zaman düzleminde şekillenir. Coğrafya ve tarih insanın bireyselleşmesinde, nesnelleşmesinde ve toplumsallaşmasında önemli rol oynarlar. Bu anlamda her insan coğrafyasının ve o tarihin bir yönüyle ürünü olduğu için o mekan ve zamana borçlanmıştır. Vefa borcu ancak toprağında zamana değmesiyle ödenir.
 • Modernite sonrası zamanlarda küreselleşmenin büyük markalar, suni hayaller, tek tip gelecekler ile insanı yerinden ettiği anlarda yerelin otantik, bağımlı, yüzeysel kalmaması için yerliliğin tüm zenginlikleri ile ayakta kalabilmesi, kendini yeniden üretebileceği alanlar oluştruması için.
 • Yerel olanın önderliğinde evrensel olana temas ederek ahengi aramak.Yerel olan ile kalıplaşmaya, tekrarlara, tek tipleşmeye değil farklılığa, çeşitliliğe yani özgünlüğe vurgu yapmak.
 • Yerlilik ile bağımlılığa, sömürüye değil özerkliği öne çıkartarak maddi ve manevi kaynakları seferber ederek eylemde bulunmak.

Udhëheqëse në vlera

 • Her daim eylemlerin ortaya koyacağı hizmetlerin/ürünlerün/dokunuşların çoğunlukla öncülüğü temsil eden yeni, farklı, özgün bir karaktere sahip olmasını bekleriz.
 • Her türlü direnç noktası, belirsizlik ve maliyetin ön açma ve öncülüğün kardeşi olduğunu bilir, tüm bu süreçleri göğüs germeyi en değerli duruş olarak benimseriz.

Sinqeritet

 • Birbirimize ve çevremize eylemlerimizin her anında doğrulukla, tutarlılıkla ve gerçekler ile hareket etmeyi ve davranmayı esas alırız.
 • Amaçlarımızı, hedeflerimizi, stratejilerimizi uygulanabilirlik ilkesi etrafında belirleriz. Her türlü çalışma öncesi kurum içi/dışı tüm paydaşlara eksiksiz bir şekilde sorumlulukları, beklentileri, arzulanan çıktıları, ödülleri, yaptırımları açık bir şekilde ifade eder karşılıklarını bekleriz.
 • Hataları açık yüreklilikle kabul eder, değiştirmeyi esas alırız fakat önceden belirlenmiş yanlışların işlenmesi sonucunda yaptırımı terredütsüz uygularız.

Besueshmëri

 • İnsanın, toplumun ve hayatın aleyhinde olan hiçbir davranış ve uygulamanın içinde yer almayız.
 • Değerlerimize zarar verebilecek en küçük şüpheyi bile kendimizden uzak tutarız.
 • Yaptığımız tüm işlemlerde (bütçede, kaynaklarda, projelerde vs.) açıklığı ve şeffaflığı esas alır ve buna göre düzenlemeler getiririz.
 • Geçmişi olumsuzluklar ile şekillenen hiçbir kişi ve kurum ile işbirliği yapmayız, aynı şekilde herhangibir kişi ve kurum içinde olumsuz bir faaliyetin içinde olmayız.
 • Kurumumuzdaki görevlerimizi ve rolümüzü kişisel çıkar, mevki ve iktidar için, elde etmeyi, yürütmeyi asla düşünmeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın geçici olduğunu unutmayız. Herkesin net tanımlarla belirlenmiş sorumluluk alanlarına riayet eder, saygı duyar ve yardımcı oluruz.

Profesionalizëm

 • Tüm çalışmaların verimli, etkin, doğru bir şekilde tasarlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi için eğitim, tecrübe, mesleki bilgi ile donanmış doğru insanlar ile çalışılması, istişare edilmesi, süreçlere dahil edilmesi esas alırız.

Pjesëmarrje në Menaxhim

 • Güven ve katılımcılık temelinde ortak amaçlara yönelik yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımını ilke ediniriz.
 • En üst yönetiminin/lerin erki kullanan otorite anlayışından ziyade kolaylaştırıcı, düzenleyici ve koordine edici bir konumunu esas alırız.
 • Katılımcılık ve etkin karar almanın dengesini yerleştirecek mekanizmaları üretiriz.