Kurse te Kontabilitetit Praktik

PËRSHKRIMI I KURSIT:

Ky kurs trajton punën e kontabilitetit të ndërmarjve. Në këtë kurs do të trajtohen qeshtjet me të cillat ballafaqohen kontabilistët në punën e përditshme të tyre. Do të jepen udhëzime dhe shembuj për punën apo problemet të cilat hasen gjatë punës në kontabilitet. Gjatë mbajtjes së kurseve do të elaborohen shembuj të ndryshëm duke i përfshirë të gjithë klasat e planit kontabël të paraparë në RM. Do të ju jepet rëndësi e veqantë shembujve konkret mënyrës së zgjidhjes së shembujve duke dhënë detyra praktike.

METODOLOGJIA: Ligjërim ballë për ballë, ushtrim i shembujve dhe detyrave përkatëse

• Njohja me kontabilitetitn • Njohja me dispozitat ligjore për punën e kontabilitetit në RM • Obligimet dhe detyrimet ligjore të një kontabilisti • Studimi i rasteve konkrete në lëminë e kontabilitetit. • Aftësimi i kuadrove të reja në kontabilitet.

PËRMBAJTJA E KURSIT:

Java 1: Hyrje: Njoftim me syllabusin, lëndën, metodologjinë, literaturën: Furtunë idesh dhe KLASA 0 ( grupet 00, 01

Java 2: KLASA 0 ( grupet 02,03,04) Klasa 1 (grupet 10, 11)

Java 3: Klasa 1 (grupet 12, 13, 14,15)

Java 4: Klasa 1 (grupet 16, 19) Klasa 2 (grupet 21,22,23)

Java 5: Klasa 2 (grupet 24,25,26,27,28,29)

Java 6: Klasa 3 (grupet 30,31,32,35) Klasa 4 ( grupet 40)

Java 7: Klasa 4 ( grupet 41, 42, 43,44,45,46,47,48)

Java 8: Klasa 6 ( grupet 60, 61, 62, 63,65,66,67)

Java 9: Klasa 7 (grupet 70,73,74, 75,76,77,78)

Java 10: Klasa 8 dhe Klasa 9

BIBLIOGRAFIA:

Kontabiliteti me shmebuj për regjistrim sipas MSFI/MSS Ligji për kontabilitet Ligji për TVSH Ligji për tatim fitim Faqet Reth Akademia Shkupi Seminaret Debatet e Librit Shkolla Verore/Dimërore Projekte

KursePacwork Operation